mobirise.com

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczej”

Honore de Balzac

REGULAMIN

VIII EDYCJI KONKURSU „ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU”

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu”, zwanego dalej Konkursem jest: Regionalne Stowarzyszenie Naukowo – Edukacyjne z siedzibą w Tczewie przy ul. Słowackiego 5/1.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów dziennych i zaocznych, zainteresowanych celami i tematyką Konkursu.
 2. ​Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. ​W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły.
 4. ​Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w Konkursie.

§ 3 CELE KONKURSU

1. Cele ogólne Konkursu:

 1. pobudzanie i aktywizacja postaw partycypacyjnych w życiu społecznym i publicznym,
 2. wspieranie rozwoju kompetencji społecznych.

2. Cele szczegółowe Konkursu:

 1. promowanie pasji twórczych,
 2. wyłanianie utalentowanych i kreatywnych osób wśród dzieci, młodzieży, studentów dziennych i zaocznych,
 3. motywowanie do rozwijania talentów i zainteresowań.
 4. rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności,
 5. sprawdzenie się poprzez możliwość rywalizacji w grupie rówieśników,
 6. umiejętność czerpania satysfakcji z własnych dokonań.

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w konkursie jest:

 1. rejestracja polegająca na wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej, której formularz znajduje się na stronie internetowej www.talentypomorza.pl a po wypełnieniu zgłoszenia wysłanie pracy konkursowej w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia.
  W razie pytań prosimy tel 512 540 118
 2. podanie dokładnych danych teleadresowych, które będą wykorzystywane podczas korespondencji konkursowej,
 3. dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu do dnia 31.08.2017r. jako ostateczny termin zgłoszeń.
 4. Nadesłanie pracy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.

2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez przesłanie lub dostarczenie do dnia       31.08.2017 r. na adres Organizatora:

 1. prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej poprzez formularz zgloszeniowy,
 2. pracy konkursowej lub podkładów muzycznych, graficznych itp.
 3. zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni),
 4. zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział oraz zgodę na publikowanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletnich uczestników.
 5. Prace należy złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na adres:
Regionalne Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne, 83-110 Tczew, ul. Słowackiego 5/1. 
z dopiskiem „Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. O terminowym złożeniu pracy wysłanej pocztą świadczyć będzie data stempla pocztowego lub data nadania w firmie kurierskiej.
 6. Koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo, a także zawierające treści niezgodne z prawem lub zasadami życia społecznego nie będą brane pod uwagę.

§ 5 KATEGORIE KONKURSOWE

1. Kategorie uczestnictwa w konkursie:

 1. gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka, kulturystyka,
 2. taniec,
 3. plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia),
 4. muzyka/śpiew (muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella, z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych),
 5. występ aktorski,
 6. proza/poezja (utwory własne),
 7. nauka/technika (wynalazki, projekty),
 8. inne rodzaje umiejętności artystyczne, sportowe lub naukowe, o których zakwalifikowaniu do konkursu decyzję podejmuje Organizator.

2. W ramach poszczególnych kategorii praca konkursowa musi spełniać niżej wymienione wymagania:

 1. występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
 2. podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie,
 3. prace są opracowane wg własnego pomysłu,
 4. czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,
 5. materiały dostarczone w formie elektronicznej muszą być zapisane w powszechnie używanych formatach i dostarczone na nośniku CD lub przysłanych pocztą elektroniczną na podany adres na stronie internetowej www.talentypomorza.pl, www.rsne.com.pl
 6. uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich,
 7. uczestnik ma obowiązek dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali,
 8. uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem, a szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia, z zastrzeżeniem, że uczestnik gwarantuje występ spełniający przepisy BHP i PPOŻ. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu,
 9. uczestnik w każdym etapie konkursu prezentuje wyłącznie pracę konkursową przesłaną na etapie „zgłoszenia do konkursu”.

3. Nagrody główne będą przyznawane za zajęcie pierwszego miejsca podczas Finału Głównego w następujących kategoriach wiekowych:

 1. 6-10 lat,
 2. 11-14 lat,
 3. 15-19 lat,
 4. powyżej 20 lat.

§ 6 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przebiega w następujących etapach:

 1. zgłoszenia do konkursu,
 2. kwalifikacje do konkursu,
 3. finały powiatowe,
 4. finały strefowe,
 5. finał główny.

2. Zgłoszenia do Konkursu:

 1. chętni do udziału w Konkursie przesyłają swoje zgłoszenia wraz z pracą odpowiadającą kategorii uczestnictwa zgodnie z warunkami uczestnictwa zawartymi w § 4,
 2. identyfikatorem zgłoszenia będzie adres mailowy podany przez uczestnika.

3. Kwalifikacje do Konkursu:

 1. komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji do uczestnictwa w Finałach Powiatowych i określa miejsce przeprowadzenia Finału Powiatowego z zastrzeżeniem, że finał taki może obejmować kilka powiatów jednocześnie,
 2. uczestnik zostaje poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Finału Powiatowego, miejscu Finału Powiatowego oraz jego terminie. Jednocześnie informacja o Finale Powiatowym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.talentypomorza.pl.

4. Finały Powiatowe:

 1. komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Finału Powiatowego w czterech kategoriach wymienionych w § 5 pkt. 3,
 2. zwycięzcy kwalifikują się do Finału Strefowego. Jednocześnie Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość niewybrania zwycięzcy Finału Powiatowego,
 3. zwycięzcy Finałów Powiatowych otrzymają zaproszenie na Finał Strefowy pocztą elektroniczną.

5. Finały Strefowe:

 1. komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Finału Strefowego w czterech kategoriach wymienionych w § 5 pkt. 3,
 2. zwycięzcy kwalifikują się do Finału Głównego. Jednocześnie Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość niewybrania zwycięzcy Finału Strefowego,
 3. zwycięzcy Finałów Strefowych otrzymają zaproszenie na Finał Strefowy pocztą elektroniczną.

6. Finał Główny:

 1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Finału Głównego w czterech kategoriach wymienionych w § 5 pkt. 3,

7. Nagrody:

 1. uczestnicy wszystkich szczebli otrzymują dyplomy,
 2. finaliści poszczególnych szczebli otrzymują tytuł finalisty potwierdzony dyplomem,
 3. zwycięzcy Finału Głównego otrzymują nagrody rzeczowe.

§ 7 ORGAN NADZORU

 1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie Organizator. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową składającą się z przewodniczącego, przedstawicieli świata kultury, sportu, nauki, a także przedstawicieli Organizatora.
 2. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa sporządza sprawozdanie, w którym zamieszcza informację o uczestnikach oraz o zwycięzcach, a także inne istotne informacje na temat przebiegu konkursu.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Komisja Konkursowa nie jest zobowiązana do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowaniu go do grona finalistów i wyborze zwycięzców. 

  § 8 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu Konkursu.
 2. Organizator może ubiegać się o objęcie konkursu honorowym patronatem przez eurodeputowanych, posłów i senatorów RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Polski Komitet Olimpijski, Wojewodę, Marszałka Województwa, Starostów, Prezydentów i Burmistrzów miast oraz Wójtów gmin a także wybitne postaci ze świata kultury, sportu i nauki.
 3. Organizatorzy mogą występować do innych instytucji i organizacji o patronaty honorowe, medialne i inne.
 4. Niestawienie się uczestnika zgodnie z przesłanym zaproszeniem na poszczególne etapy konkursu, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 5. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną lub legitymację studencką lub dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport).
 6. W pracach Komisji Konkursowych nie może brać udziału nauczyciel uczestnika lub osoby spokrewnione z uczestnikami.
 7. Organizatory zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu Konkursu, po stosownym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Konkursu.
 8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, utrzymania oraz zakwaterowania uczestników.
 9. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga Organizator, a w innych przypadkach Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Roman Liebrecht

Prezes Regionalngo Stowarzyszenia
Naukowo – Edukacyjnego