StartZgłoszeniaRegulaminPatroni HonorowiJuryUczestnicyKontakt
Regulamin

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”
Honore de Balzac

REGULAMIN
V EDYCJI KONKURSU „ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU”
DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU


1. Organizatorem Konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu”, zwanego dalej Konkursem jest:
Regionalne Stowarzyszenie Naukowo - Edukacyjne
83-110 Tczew ul. Słowackiego 5/1


§ 2 UCZESTNICY KONKURSU


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego zainteresowanych celami i tematyką Konkursu.
2. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny.
3. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły dwuosobowe.
4. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w Konkursie.

 

                                                                                          § 3 CELE KONKURSU


1. Cele ogólne Konkursu:
a) wyłanianie utalentowanej i kreatywnej młodzieży,
b) motywowanie młodzieży do rozwijania talentów i zainteresowań.
2. Cele szczegółowe Konkursu:
a) promowanie pasji twórczych młodzieży,
b) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności,
c) sprawdzenie się poprzez możliwość rywalizacji w grupie rówieśników,
d) umiejętność czerpania satysfakcji z własnych dokonań.


§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE


1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, której formularz znajduje się na stronie internetowej www.talentypomorza.pl, Istotnym elementem poprawnego wypełnienia formularza jest wprowadzenie poza danymi osobowymi nazwy powiatu odpowiadającej miejscu pobierania nauki (szkoła).
b) dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.
2. Nadesłanie pracy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.
3. Uczniowie swój udział w Konkursie zgłaszają poprzez prawidłowe, kompletne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej do dnia 15 grudnia 2013 r. oraz przesłanie pocztą, na adres Organizatora zgody rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych dzieci.
4. Prace należy złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na adres Regionalne Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne 83-110 Tczew , ul. Słowackiego 5/1. z dopiskiem Odkrywamy Talenty na Pomorzu. O terminowym złożeniu pracy wysłanej pocztą świadczyć będzie data stempla pocztowego lub data nadania w firmie kurierskiej.
5. Koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.


§ 5 KATEGORIE KONKURSOWE


1. Kategorie uczestnictwa w konkursie:
a) gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka, kulturystyka,
b) taniec,
c) plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia),
d) muzyka/śpiew (muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella, z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych),
e) występ aktorski,
f) proza/poezja (utwory własne),
g) nauka/technika (wynalazki, projekty),
h) inne rodzaje umiejętności artystycznych, sportowych lub naukowych, o których zakwalifikowaniu do konkursu decyzję podejmuje Organizator.
2. W ramach poszczególnych kategorii praca konkursowa musi spełniać niżej wymienione wymagania:
a) występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
b) podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie,
c) prace są opracowane wg własnego pomysłu,
d) w przypadku prezentacji z wykorzystaniem muzyki jako podkładu należy zapewnić ścieżkę dźwiękową we własnym zakresie, przy czym uczestnicy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi na 7 dni przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego,
e) czas trwania prezentacji nie może przekracza 5 minut, przy czym w kategoriach:
-„Śpiew” - dopuszczalna jest prezentacja 1 utworu,
-„Poezja/Proza” - dopuszczalna jest prezentacja maksymalnie 2 utworów,
f)materiały dostarczone w formie elektronicznej muszą być zapisane w powszechnie używanych formatach i dostarczone na nośniku CD; Organizator nie przyjmuje materiałów przysłanych pocztą elektroniczną,
g)uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich,
h) uczestnik ma obowiązek dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali,
i) uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem, a szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia, z zastrzeżeniem, że uczestnik gwarantuje występ spełniający przepisy BHP i PPOŻ. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.
3. Nagrody główne będą przyznawane za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii
a) szkoła podstawowa,
b) gimnazjum.
c) szkoła ponadgimnazjalna .


§ 6 PRZEBIEG KONKURSU


Zgłoszenia do Konkursu
1. Chętni do udziału w Konkursie przesyłają swoje zgłoszenia wraz z pracą odpowiadającą kategorii uczestnictwa a także krótki opis swojej osoby (lub grupy dwuosobowej) do dnia 15 grudnia 2013 r.
2. Każde zgłoszenie otrzyma zwrotne potwierdzenie dotarcia pocztą elektroniczną.
Kwalifikacje do Konkursu
1.Komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji do uczestnictwa w Finałach Powiatowych i określa miejsce przeprowadzenia Finału Powiatowego z zastrzeżeniem, że finał taki może obejmować kilka powiatów jednocześnie.
2. Uczestnik zostaje poinformowany pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Finału Powiatowego, miejscu Finału Powiatowego oraz jego terminie. Jednocześnie informacja o Finale Powiatowym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.talentypomorza.pl
Finał Powiatowy
1. Uczestnik wykorzystujący podkład muzyczny, który został poinformowany o zakwalifikowaniu do Finału Powiatowego jest zobowiązany dostarczyć do siedziby organizatora nośnik CD audio na 7 dni przed Finałem Powiatowym.
2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzcy Finału Powiatowego dla trzech kategorii szkół ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Zwycięzcy kwalifikują się do Finału Głównego. Jednocześnie Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość niewybrania zwycięzcy Finału Powiatowego
3. Zwycięzcy Finałów Powiatowych otrzymają zaproszenie na Finał Główny pocztą elektroniczną .
Finał Główny
1. Prace zwycięzców Finałów Powiatowych powinny być dostarczone do siedziby Organizatora konkursu na adres podany na stronie internetowej w terminie ustalonym przez Organizatora.
2. Uczestnik Finału Głównego zostaje poinformowany pocztą elektroniczną o miejscu Finału Głównego oraz jego terminie. Jednocześnie informacja o Finale Głównym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.talentypomorza.pl
3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzcy dla trzech kategorii szkół ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Jednocześnie Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nie wybrania zwycięzcy Finału Głównego.
Nagrody
1. Uczestnicy konkursu otrzymują tytuł laureata lub finalisty,
2. Osoby nagrodzone w Finałach Powiatowych otrzymują dyplomy,
3. Osoby nagrodzone w Finale Głównym otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.


§ 7 ORGAN NADZORU


1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową składającą się z przewodniczącego, sekretarza oraz przedstawicieli świata kultury, sportu oraz przedstawicieli Organizatora.
2. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa sporządza sprawozdanie, w którym zamieszcza informację o uczestnikach oraz o zwycięzcach, a także inne istotne informacje na temat przebiegu konkursu.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Komisja Konkursowa nie jest zobowiązana do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowaniu go do grona finalistów i wyborze zwycięzców.


§ 8 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


1. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu Konkursu.
2. Organizator może ubiegać się o objęcie konkursu honorowym patronatem przez eurodeputowanych, posłów i senatorów RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Polski Komitet Olimpijski, Wojewodę, Marszałka Województwa, Starostów, Prezydentów i Burmistrzów miast oraz Wójtów gmin a także wybitne postaci ze świata kultury, sportu i nauki.
3. Organizatorzy mogą występować do innych instytucji i organizacji o honorowe, medialne i zwykłe patronaty.
4. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia półfinału lub finału konkursu, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
5. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.
6. W pracach Komisji Konkursowych nie mogą brać udziału nauczyciele, rodzice uczniów lub osoby spokrewnione z uczniami.
7. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu Konkursu, po stosownym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Konkursu.
8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, utrzymania oraz zakwaterowania uczestników.
9. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga Organizator, a w innych przypadkach Przewodniczący Komisji Konkursowej.


Prezes Zarządu RSNE

                                                                                                                                                                                  Roman Liebrecht
 

© TALENTY POMORZA 2012
DESIGNED AND DEVELOPPED BY GORDAL